Dr hab. Artur Koterski, prof. nadzw.
Dr hab. Artur Koterski
  Kontakt
 Publikacje
   Książki
   Artykuły
   Przekłady
   Hasła

Otto Neurath Conference
Empiryzm. Semantyka. Ontologia
Wprowadzenie do filozofii nauki
Falsyfikacjonistyczne kryteria demarkacji
Spór o zdania protokolarne
Naukowa koncepcja świata

Książki

Weryfikacjonistyczne kryteria demarkacji w filozofii nauki Koła Wiedeńskiego

Wyd. Akces, Poznań 2002, Wydanie drugie poprawione
Po raz pierwszy książka ta ukazała się nakładem Wydawnictwa UMCS (Lublin 2001). Na skutek nieudanej współpracy z osobą odpowiedzialną za korektę merytoryczną wydanie pierwsze zawiera niedopuszczalną liczbę błędów. Choć Wyd. UMCS zobowiązało się wydrukować oraz dołączyć do książki erratę, umowy tej nie dotrzymano. Wydanie drugie w znaczącym stopniu koryguje uchybienia poprzedniej edycji. Weryfikacjonistycne kryteria demarkacji

Spis treści

Wstęp

0. Wprowadzenie. Naukowa wizja świata: Koło Wiedeńskie

1. Wczesne weryfikacjonistyczne kryterium demarkacji

1.1. Zasada weryfikacji: dyskusja w Kole Wiedeńskim
1.1.1. Oddzielenie tautologii
   A. Tezy logiki
   B. Tezy matematyki
1.1.2. Oddzielenie metafizyki
   A. Od metafizyki do pseudoproblemów
   B. Punkt zwrotny w filozofii
   C. Metafizyka i składnia logiczna
1.1.3. Weryfikacja i zdania elementarne
   A. Wczesna koncepcja Schlicka
   B. Carnap i fenomenalizm
   C. Spór Neuratha z Carnapem
   D. Spór Schlicka z Neurathem
   E. Ciąg dalszy debaty protokolarnej
1.1.4. Rola filozofii i nauki

1.2. Dyskusja nad weryfikacjonistycznym kryterium
1.2.1. Krytyka weryfikacjonistycznego kryterium znaczenia interpretowanego jako kryterium demarkacji. Stanowiska niefalsyfikacjonistyczne
   A. Metafizyczność (bezużyteczność) weryfikacjonistycznego kryterium
   B. Nieadekwatność weryfikacjonistycznego kryterium
   C. Niemożliwość weryfikacji
   D. Kryterium weryfikacji i test Laudana
1.2.2. Krytyka Poppera i Carnapowska obrona
   A. Krytyka z pozycji falsyfikacjonizmu Poppera
   B. Carnapowska obrona
   C. Zarzuty Poppera i test Laudana


2. Kryterium konfirmowalności

2.1. Propozycja Carnapa
2.1.1. Postulat empiryzmu
   A. Odrzucenie wymagania weryfikowalności i złagodzenie tezy empiryzmu
   B. Konstrukcja postulatów empiryzmu
   C. Wybór postulatu empiryzmu
2.1.2. Niektóre zalety kryterium konfirmowalności

2.2. Zarzuty o nieadekwatność kryterium konfirmowalności
2.2.1. Krytyka niefalsyfikacjonistyczna
   A. Kryterium konfirmowalności jest za szerokie
   B. Kryterium konfirmowalności jest za wąskie
   C. Test Laudana
2.2.2. Krytyka Popperowska
   A. Kryterium konfirmowalności jest za szerokie
   B. Kryterium konfirmowalności wyklucza prawa nauki
   C. Kryterium konfirmowalności jest nieetyczne
   D. Kryterium konfirmowalności, krytyka Poppera i test Laudana

Zakończenie
Bibliografia
Indeks osób i rzeczy