Dr hab. Artur Koterski, prof. nadzw.
Dr hab. Artur Koterski
 CV
 Kontakt
 Konsultacje
 Publikacje
   Książki
   Artykuły
   Przekłady
   Hasła

Otto Neurath Conference
Empiryzm. Semantyka. Ontologia
Wprowadzenie do filozofii nauki
Falsyfikacjonistyczne kryteria demarkacji
Spór o zdania protokolarne
Naukowa koncepcja świata


Zajęcia

Spór o zdania protokolarne
Typ: wykład monograficzny

Poziom: początkujący
Semestr: letni
Liczba godzin: 30
Liczba punktów ECTS: 3
Rok studiów: wszystkie lata (studia pierwszego i drugiego stopnia)

Wymagania wstępne: brak
Metody nauczania: wykład oraz dyskusja
Metody oceny: oceniany udział w zajęciach
Język wykładowy: polski

Treści kształcenia: kurs prezentuje historię debaty nt. zdań testowych w naukach empirycznych. Spór o zdania protokolarne toczył się w latach trzydziestych ubiegłego stulecia. Dwa główne pytania, na które próbowano odpowiedzieć, dotyczyły natury związku teorii naukowych z empirią, czyli tzw. "problemu bazy empirycznej": jakiego typu zdania łączą modele naukowe z doświadczeniem? W jaki sposób można uzasadnić przyjęcie bądź odrzucenie takich zdań?
    Spór o zdania protokolarne toczył się przede wszystkim w obrębie Koła Wiedeńskiego (głównie na łamach Erkenntnis) — w którym argumenty prezentowali Schlick, Carnap czy Neurath — ale także za sprawą "opozycyjnych" filozofów nauki, czego najlepszym przykładem jest Popper. Ponieważ poszczególne stanowiska, jakie pojawiły się w trakcie tej dyskusji, są ściśle związane z przyjętymi przez ich obrońców koncepcjami nauki, omówienie sporu o zdania protokolarne daje okazję do zapoznania się z cechami logicznego empiryzmu — najważniejszego, być może, kierunku dwudziestowiecznej filozofii.

Efekty kształcenia: celem zajęć jest prezentacja problematyki metodologicznej na tle debaty o zdania protokolarne. Uzupełnienie obligatoryjnego kursu Filozofia nauki.

Literatura: A. Koterski (red.), Spór o zdania protokolarne, Aletheia, Warszawa 2001; B. Stanosz (red.), Empiryzm współczesny, WUW, Warszawa 1992; K. R. Popper, Logika odkrycia naukowego, PWN, Warszawa 1977.


Empiryzm logiczny
Typ: seminarium licencjackie

Poziom: początkujący
Rok studiów: III
Semestr: V-VI
Liczba godzin: 60
Liczba punktów ECTS: 14 — specjalność ogólnofilozoficzna, 20 — specjalność etyczna, 10 — specjalność religioznawcza, 16 — studia filozoficzno-historyczne

Wymagania wstępne: brak
Metody nauczania: dyskusja nad referatami
Metody oceny: oceniany będzie referat studenta oraz jego udział w zajęciach
Język wykładowy: polski

Treści kształcenia: celem zajęć jest przedstawienie tradycji empiryzmu logicznego. Był to bardzo szeroki i różnorodny nurt empirystyczny, który w udany sposób wykorzystał zdobycze konwencjonalizmu oraz nowoczesne metody logiczne. Różnorodność ta będzie przedmiotem rekonstrukcji (ze szczególnym naciskiem na koncepcje powstałe w Kole Wiedeńskim). Obok wielu teorii z zakresu filozofii nauki empiryzm logiczny przedstawił też zintegrowany z tego typu rozumieniem nauki program społeczny, który także zostanie omówiony.

Efekty kształcenia: zajęcia przygotowują do napisania pracy licencjackiej dla studentów filozofii oraz studiów filozoficzno-historycznych.

Literatura: B. Stanosz (red.), Empiryzm współczesny, WUW, Warszawa 1992; A. Koterski, Weryfikacjonistyczne kryteria demarkacji w filozofii nauki Koła Wiedeńskiego, Akces, Poznań 2002; A. Koterski (red.), Naukowa koncepcja świata, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.


Filozofia nauki w XX wieku
Typ: seminarium magisterskie

Poziom: zaawansowany
Rok studiów: IV-V jednolite studia filozoficzne
Semestr: VII-X
Liczba godzin: 120
Liczba punktów ECTS: 51

Wymagania wstępne: brak
Metody nauczania: dyskusja nad referatami
Metody oceny: oceniany będzie referat studenta, jego udział w zajęciach oraz praca magisterska
Język wykładowy: polski


Treści kształcenia: problematyka zajęć skupia się wokół najważniejszych prądów ubiegłowiecznej filozofii nauki oraz metodologii: konwencjonalizm (francuski oraz niemiecki), logiczny empiryzm — Koło Wiedeńskie i szkoła berlińska, szkoła lwowsko-warszawska; metodologia uhistoryczniona i "zwrot antypozytywistyczny"; postfalsyfikacjonizm oraz socjologia wiedzy.

Efekty kształcenia: celem zajęć jest wybór, a następnie opracowanie wybranego tematu w postaci pracy magisterskiej.

Literatura: A. Grobler, Metodologia nauk, Auereus, Kraków 2006; D. Leszczyński, K. Szlachcic, Wprowadzenie do francuskiej filozofii nauki. Od Comte'a do Foucaulta, WUWr, Wrocław 2003; A. Koterski (red.), Naukowa koncepcja świata, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010; K. Jodkowski, Wspólnoty uczonych, pradygmaty i rewolucje naukowe, UMCS, Lublin 1990; A. Sokal, J. Bricmont, Modne bzdury. O nadużywaniu pojeć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów, Prószyński i S-ka, Warszawa 2004.


Translatorium z języka angielskiego
Typ: konwersatorium

Poziom: średnio zaawansowany
Semestr: zimowy i letni
Liczba godzin: 30 i 30
Liczba punktów ECTS: 2
Rok studiów: II (kognitywistyka, studia pierwszego stopnia)

Wymagania wstępne: umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstu w języku angielskim; bardzo dobra znajomość języka polskiego
Metody nauczania: dyskusja
Metody oceny: oceniany udział w zajęciach
Język wykładowy: polski

Treści kształcenia: translatorium prezentuje warsztat tłumacza. W semestrze zimowym przekładane będą fragmenty tekstu Rudolfa Carnapa, "Dwa pojęcia prawdopodobieństwa".

Efekty kształcenia: student potrafi zacytować literaturę angielską we własnym przekładzie.


Konsultacje

Marzec 2018: piątek, 16:00, p. 207