Dr hab. Artur Koterski, prof. nadzw.
Dr hab. Artur Koterski
 CV
 Kontakt
 Publikacje
   Książki
   Artykuły
   Przekłady
   Hasła
 Zajęcia
 Konsultacje

Otto Neurath Conference
Empiryzm. Semantyka. Ontologia
Wprowadzenie do filozofii nauki
Falsyfikacjonistyczne kryteria demarkacji
Spór o zdania protokolarne
Weryfikacjonistycne kryteria demarkacji
Naukowa koncepcja świataCurriculum vitae

Studia filozoficzne na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS ukończył w roku 1996. W marcu 1996 rozpoczął pracę w Zakładzie Logiki i Metodologii Nauk (obecnie Zakład Logiki i Kognitywistyki), WFiS, UMCS. Doktorat — "Weryfikacjonistyczne kryteria demarkacji w filozofii nauki Koła Wiedeńskiego", obronił w roku 1997. Stanowisko adiunkta otrzymał w 1998 r. Profesor nadzwyczajny UMCS.

W roku 2000 uzyskał stypendium FNP oraz Grant Rektorski (kwerenda archiwalna w Archives of Scientific Philosophy). W sem. zimowym 2000/2001 — staż w Center for Philosophy of Science, University of Pittsburgh. 02.2003; staż w London School of Economics. W r. 2004 przystąpił do kolokwium habilitacyjnego na podstawie pracy: Falsyfikacjonistyczne kryteria demarkacji w XX-wiecznej filozofii nauki. W r. 2006 za tę książkę otrzymał "Nagrodę Prezesa Rady Ministrów" 2006. 10.2006 — staż w Rijksarchief, Haarlem. W r. 2007 za przekład i opracowanie serii artykułów Rudolfa Carnapa, Empiryzm. Semantyka. Ontologia, otrzymał Nagrodę Rektorską.
W r. 2008 uzyskał dwuletni grant KBN (realizowany projekt: "Otto Neurath: racjonalizm i humanizm naukowej koncepcji świata"). 11-12.2008: Staż w Philosphisches Archiv der Universität Konstanz. 10.2009: staż w Rijksarchief, Haarlem. 2009-2013 udział w projekcie The Philosophy of Science in a European Perspective (Team E: History of the Philosophy of Science).


Kontakt

Adres/telefon

Pl. MCS 4, p. 207
Tel.: 81-537-52-95

E-mail

zlimn [AT] hektor.umcs.lublin.pl


Wykaz publikacji

Książki Prace redagowane Wybrane artykuły
 • "Henryka Mehlberga kryterium demarkacji", Zagadnienia Naukoznawstwa, IV (1996), s. 525-542.
 • "Falsyfikacjonistyczne kryterium demarkacji", [w:] Zbysław Muszyński (red.), Z badań nad prawdą, nauką i poznaniem, RRR, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s. 81-126.
 • "Popper i Koło Wiedeńskie — historyczna analiza sporu", Przegląd Filozoficzny, NS, VII, nr 1 (1998), s. 47-72.
 • "Spór o zdania protokolarne", [w:] Artur Koterski (red.), Spór o zdania protokolarne, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000.
 • "Mehlberg on the Reach of Science", [w:] Władysław Krajewski (ed.), Polish Philosophers of Science and Nature in the 20th Century, Rodopi, Amsterdam 2001.
 • "Affinities between Fleck and Neurath", [w:] Friedrich Stadler, Michael Heidelberger (eds.), History of Philosophy of Science. New Trends and Perspectives, Kluwer Akademic Publishers, Drodrecht 2002, s. 299-306.
 • "Juhos and Konstatierungen", [w:] Friedrich Stadler (ed.), Logical Empiricism and the Vienna Circle, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston 2003, s. 163-170.
 • "Popper i Koło Wiedeńskie: za kulisami", Filozofia Nauki, t. 11, nr 2 (2003), s. 65-78.
 • "Jak być krytycznym racjonalistą", Przegląd Filozoficzny, NS, nr 4 (2003), s. 37-46.
 • "Demarkacja domowym sposobem", Przegląd Filozoficzny, NS, nr 4 (2004).
 • "Neurath and Dogmas of Logical Empiricism", [w:] Urlich Wollner (ed.), Clovek vo svete kultury, vedy a nabozenstva, Univerzita Mateja Bela, Banska Bistrica 2005.
 • "Basic Statements Vs Protocols", [w:] Ian C. Jarvie, Karl Milford, David Miller (eds.), Karl Popper: A Centenary Assessment, Ashgate 2006, s. 186-196.
 • "Cel i geneza naukowej koncepcji świata", [w:] Artur Koterski (red.), Naukowa koncepcja świata. Koło Wiedeńskie, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.
 • "Neurath i semantyka", Przegląd Filozoficzny, NS, nr 2 (2010), s. 211-234.
 • "The Rise and Fall of Falsificationism in the Light of Neurath's Criticism", [w:] Thomas Uebel et al. (eds.), Explanation, Prediction, and Confirmation. New Trends and Old Ones Reconsidered, Springer, Dordrecht 2011, s. 487-498.
 • "The Backbone of the Straw Man: Popper's Critique of the Vienna Circle's Inductivism", [w:] Michael Stölzner et al. (eds.), Probabilities, Laws, and Structures, Springer, Dordrecht 2012, s. 457-468.
 • "<Dwa Dogmaty> Quine'a jako krytyka logicznego empiryzmu", Filozofia Nauki, t. 20, nr 1 (2012).
 • "Zarys ISOTYPE'u. Idea statystyki obrazkowej Metodą Wiedeńską", Przegląd Filozoficzny, NS, nr 1 (2015), s. 227-250.
 • "<Ostateczna> ocena demarkacjonizmu", [w:] Piotr Bylica, Krzysztof Kilian, Robert Piotrowski i Dariusz Sagan (red.), Filozofia — nauka — religia. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015.
 • "Quine's Two Dogmas as a Criticism of Logical Positivism", Philosophia Scientiae, Vol. 19, Cahier 1 (2015), s. 127-142.
 • "Nauka, rasizm i postrasizm", Filozofia Nauki, Nr 2 (2015).
 • "Neurath, decyzjonizm i pierwsze recenzje logicznego empiryzmu", Przegląd Filozoficzny, NS, nr 3 (2016), s. 119-142.
 • "The Background of Tadeusz Bilikiewicz's Position in his Debate with Ludwik Fleck", Transversal, No. 1 (2016), s. 31-45.
 • "The Lvov-Warsaw School Contribution to Encyclopaedism" (razem z Thomasem Ueblem), [w:] Anna Brożek, Friedrich Stadler, Jan Woleński (eds.), The Significance of the Lvov-Warsaw School in European Culture, Springer, Dordrecht 2017, s. 291-308.
 • "Laudan vs. Lakatos. Algunos comentarios sobre la valoración final del demarcacionismo", Annales, Sectio I, XLII, 2 (2017), s. 147-159.
 • "Neurath's Decisionism and the Earliest Reviews of Logical Empiricism", [w:] Marek Hetmański (ed.), Rationality and Decision Making. From Normative Rules to Heuristics, Brill, Leiden 2018, s. 314-336.
 • "Karl Popper i dziedziczność indukcjonizmu", [w:] Koterski (red.), Koło Wiedeńskie o przyczynowości...".
 • "Trzy główne orientacje w dwudziestowiecznej filozofii nauki", [w:] S. Janeczek, M. Walczak, A. Starościc (red.), Metodologia nauk. Cz. I: Czym jest nauka?, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019 s. 53-85.
 • "Zawiązanie się i sedno polemiki Ludwika Flecka z Tadeuszem Bilikiewiczem", Przegląd Filozoficzny, NS, nr 3 (2019), s. 179-194.
 • "Critical Rationalism, the Vienna Circle and the Empirical Basis Problem", [w:] T. Uebel, C. Limbeck-Lilienau (eds.), The Routledge Handbook of Logical Empricism, Routledge, London 2021, s. 298-306. Do góry
 • "O różnicach między logicznym pozytywizmem Ayera a Kołem Wiedeńskim", w: M. Kotowski, D. Leszczyński (red.), Nauka, metoda, wartości, Wrocław 2022, s. 117-140.Do góry
Hasła encyklopedyczne

Hasła zamieszczone są w tomach Powszechnej Encyklopedii Filozofii (Polskie Tow. św. Tomasza z Akwinu, Lublin)

 • Hasło "Koło Wiedeńskie", t. 4 (2004)
 • Hasło "Otto Neurath", t. 7 (2006)
 • Hasło "Pozytywizm logiczny", t. 8 (2007)
 • Hasło "Moritz Schlick", t. 8 Do góry
 • Hasło "Gustav Bergmann", The Universal Encyclopedia of Philosophy, Vol. 1, Lublin 2022.
Przekłady
 • A. J. Ayer, "Na temat negacji sądów empirycznych", [w:] Koterski (red.), Spór o zdania protokolarne.
 • A. J. Ayer, "Weryfikacja i doświadczenie", [w:] j.w.
 • A. J. Ayer, "Kryterium prawdy", [w:] Koterski (red.), Koło Wiedeńskie o przyczynowości..."
 • A. E. Blumberg, H. Feigl, "Pozytywizm logiczny — nowy ruch w europejskiej filozofii", [w:] Koterski (red.), Naukowa koncepcja świata.
 • R. Carnap, "Metodologiczny charakter pojęć teoretycznych", Zagadnienia Naukoznawstwa, 1999.
 • R. Carnap, Wprowadzenie do filozofii nauki, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000.
 • R. Carnap, "Empiryzm, semantyka i ontologia", [w:] R. Carnap, Empiryzm. Semantyka. Ontologia, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005.
 • R. Carnap, "Postulaty znaczniowe", [w:] j.w.
 • R. Carnap, "Język obserwacyjny i język teoretyczny", [w:] j.w.
 • R. Carnap, "Uwagi o indukcji i prawdzie", [w:] Koterski (red.), Koło Wiedeńskie o przyczynowości...".
 • R. Carnap, "Dwa pojęcia prawdopodobieństwa", [w:] j.w.
 • R. Carnap, "Prawdopodobieństwo statystyczne i indukcyjne", [w:] j.w.
 • R. Carnap, "Logika indukcyjna a nauka", [w:] j.w.
 • R. Carnap, "Prawdopodobieństwo jako wskazówka w życiu", [w:] j.w.
 • R. Carnap, "Odpowiedź Felixowi Kaufmannowi", [w:] j.w.
 • R. Creath, "Posłowie", [w:] Carnap (red.), Empiryzm. Semantyka. Ontologia.
 • H. Feigl, "Logiczny charakter zasady indukcji", [w:] Koterski (red.), Koło Wiedeńskie o przyczynowości...".
 • H. Feigl, "O usprawiedliwieniu indukcji", [w:] Koterski (red.), Koło Wiedeńskie o przyczynowości...".
 • P. Frank, "Prawo przyczynowości a doświadczenie", [w:] Koterski (red.), Koło Wiedeńskie o przyczynowości...".
 • H. Hahn, "Znaczenie naukowej koncepcji świata, w szczególności dla matematyki i fizyki", [w:] Koterski (red.), Naukowa.....
 • C. G. Hempel, "Problem prawdy", [w:] Koterski (red.), Koło Wiedeńskie o przyczynowości...".
 • C. G. Hempel, "Teoria prawdy logicznych pozytywistów", [w:] Koterski (red.), Spór....
 • C. G. Hempel, "Uwagi o <faktach> i sądach", [w:] j.w.
 • C. G. Hempel, "Kilka uwag o empiryzmie", [w:] Koterski (red.), Spór....
 • B. Juhos, "Formy nagacji zdań empirycznych", [w:] j.w.
 • B. Juhos, "Krytyczne uwagi o fizykalistycznej teorii nauki", [w:] j.w.
 • B. Juhos, "Principia logicznego empiryzmu", [w:] Koterski (red.), j.w.
 • B. Juhos, "Pewne tryby mówienia w naukach empirycznych", [w:] j.w.
 • F. Kaufmann, "Rudolfa Carnapa analiza <prawdy>", [w:] Koło Wiedeńskie o przyczynowości....
 • V. Kraft, "Problem indukcji", [w:] j.w.
 • L. Laudan, "Zgon problemu demarkacji", [w:] Z. Muszyński (red.), Z badań nad prawdą, nauką i poznaniem, RRR, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998.
 • O. Neurath, "Radykalny fizykalizm a <świat rzeczywisty>", [w:] Koterski (red.), Spór....
 • O. Neurath, "Zdania protokolarne", [w:] j.w.
 • O. Neurath, "Pseudoracjonalizm falsyfikacji", [w:] j.w.
 • O. Neurath, "Drogi naukowej koncepcji świata", [w:] Koterski (red.), Naukowa....
 • O. Neurath, "Jedność nauki jako zadanie", [w:] j.w.
 • O. Neurath, R. Carnap, H. Hahn, Naukowa koncepcja świata. Koło Wiedeńskie [w:] j.w.
 • O. Neurath, "Przewidywanie a indukcja", [w:] Koterski (red.), Koło Wiedeńskie o przyczynowości...".
 • E. Poznański, A. Wundheiler, The Concept of Truth in Physics, [w:] Anna Brożek, Friedrich Stadler, Jan Woleński (eds.), The Significance of the Lvov-Warsaw School in European Culture, Springer, Dordrecht 2017.
 • M. Schlick, "Fakty i sądy", [w:] Koterski (red.), Spór....
 • M. Schlick, "Wprowadzenie oraz o "konstatacjach"", [w:] j.w.
 • M. Schlick, "Znaczenie a weryfikacja", [w:] Koterski (red.), Koło Wiedeńskie o przyczynowości....
 • F. Waismann, "Charakter aksjomatu redukowalności", Principa, t. XVIII-XIX (1997). Do góry
Konferencje
 • The First Summer School for Theory of Knowledge, 08.1997, Warszawa/Mądralin (referat: Two Problems of Popper's Methodology);
 • The Second Summer School for Theory of Knowledge, 08.1999, Warszawa/Mądralin (referat: Mehlberg on the Reach of Science);
 • 11thInternational Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Kraków 1999 (referat: Otto Neurath's Encyclopedism);
 • 3rd Conference of History of Philosophy of Science, 06.2000, Wiedeń (referat: Affinities Between Fleck and Neurath);
 • The Third Summer School for Theory of Knowledge, 08.2000, Warszawa/Mądralin (referat: Popper's Basic Statement and Neurath's Protocols);
 • The Vienna Circle and Logical Empiricism, 07.2001, Wiedeń (referat: Bela Juhos and Konstatierungen);
 • Karl Popper 2002, 07.2002, Wiedeń (referat: Basic Statements Vs Protocols (Revisited));
 • Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne, 09.2002, Zielona Góra (referat: Popper i Koło Wiedeńskie: za kulisami);
 • Axiomatization of Otto Neurath Encyclopedism, 10.2002, Kraków (Introduction);
 • 12th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, 08.2003, Oviedo (referat: How to be a Critical Rationalist);
 • Analytical Philosophy Conference, Banska Bistrica 09.2004 (referat: Neurath and Dogmas of Logical Empiricism);
 • 31st Dubrovnik Conference for Philosophy of Science, 04.2005 (referat: Popper and the Vienna Circle on Justification);
 • 5th European Congress for Analytic Philosophy, 08.2005, Lizbona (referat: Earliest Polemics with Ludwik Fleck);
 • Science and Rationality, 05.2007, Granada (referat: Science and Metaphysics: Is There A Way To Tell the Difference?);
 • 13th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, 08.2007, Pekin (referat: Neurath Vs Semantics);
 • 22nd World Congress of Philosophy, 08.2008, Seul (Round Table: Alfred Tarski's Philosophy of Science);
 • 6th European Congress for Analytic Philosophy, 08.2008, Kraków (referat: Neurath and Tarski on Nature of Science);
 • 2nd Workshop of The Philosophy of Science in a European Perspective: "Physical and Philosophical Perspectives on Probability, Explanation and Time", 10.2009, Utrecht/Zeist (referat: The Rise and Fall of Falsificationism);
 • 8th Conference of History of Philosophy of Science, 06.2010, Budapeszt (referat: The Lviv-Warsaw School Contribution to Encyclopedism);
 • 3nd Workshop of The Philosophy of Science in a Eropean Perspective: "Historical Debates about Logic, Probability and Statistics", 07.2010, Paderborn (referat: The Vienna Circle and the Puzzle of Induction);
 • The Authority of Science, 04.2011, Sydney (referat: The Problem of Meta-Criterion of Demarcation Between Science and Pseudo-Science);
 • 14th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, 07.2011, Nancy (referat: The Unimportance of Quine's "Two Dogmas");
 • 4th Workshop of The Philosophy of Science in a European Perspective, 11.2011, Montpellier (referat: Tadeusz Bilikiewicz: Another Forgotten Polish Contribution to the Sociology of Scientific Knowledge);
 • Culture, Communication, and Cognition, 05.2012, Lublin (referat: The Silhouette of Isotype);
 • Incommensurability 50, 06.2012, Taipei (referat: Fleck and Bilikiewicz on Styles, Incommensurability, and Relativism);
 • 9th Conference of History of Philosophy of Science, 06.2012, Halifax (referat: Fleck's Anti-Relativism in his Polemics with Bilikiewicz);
 • 2a Conferencia Latinoamericana del International History, Philosophy, and Science Teaching Group IHPST-LA, 10.2012, Mendoza (referat: Laudan vs. Lakatos: Historical and Pedagogical Morals from the Final Assessment of Demarcationism);
 • 23rd World Congress of Philosophy, 08.2013, Ateny (referat: The Backbone of the Straw Man: Popper's Critique of the Vienna Circle's Inductivism);
 • IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, 11.2013, Lublin (referat: Statystyka wizualna według Metody Wiedeńskiej);
 • 3o Congreso Colombiano de Lógica, Epistemología y Filosofía de la Ciencia, 02.2014, Bogota (referat: Science, Racism, and Post-Racism);
 • Experience and Reality, 06.2014, Ruzomberok (referat: Realism of Races and Realism of Racism);
 • 10th Conference of History of Philosophy of Science, 07.2014, Gandawa (referat: The Response to the Vienna Circle’s Critique of Metaphysics in the Inter-war Poland);
 • Rationality and Decision Making, 06.2015, Lublin (referat: Decisionism and Voluntarism in the Vienna Circle);
 • 15th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, 08.2015, Helsinki (referat: Logical Empiricism and Tacit Knowledge);
 • Ludwik Fleck's Theory of Thought Styles and Thought Collectives — Translations and Receptions, 03.2016, Wrocław (referat: The Background of Tadeusz Bilikiewicz’s Position in his Debate with Ludwik Fleck);
 • Granice nauki 2016, 04.2016, Wrocław (referat: Konwencjonalizm jako fundament logicznego empiryzmu).
 • 24th World Congress of Philosophy, 08.2018, Pekin (referat: Critical Rationalism, the Vienna Circle, and the Problem of the Empirical Basis);
 • 16th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, 08.2019, Praga (referat: The Nascency of Ludwik Fleck's Polemics with Tadeusz Bilikiewicz).
 • The Vienna Circle and the Lvov-Warsaw School. Workshop in the History of Logic and Analytic Philosophy, 02.2022, Warszawa (referat: Did Ayer bring Logical Positivism to England?).
 • 13th Conference of History of Philosophy of Science, 06.2022, Irvine, CA (referat: On the Key Differences between the Vienna Circle and Ayer's Language, Truth and Logic).
 • Hypothesis in science. The 550th anniversary of the birth of Nicolaus Copernicus, 10.2022, Toruń (referat: Similarities and Differences between Bilikiewicz’s Concept of the Spirit of the Time and Kuhnian Paradigm). Do góry
Inne
stat4u