dr hab. Ryszard M. Janiuk (Kierownik ZDCh)


Kierunki badań naukowych:

  • proces uczenia się chemii;

  • funkcje teorii i modeli teoretycznych w nauczaniu i uczeniu się chemii;

  • trudności poznawcze w uczeniu się chemii

  • zastosowanie środków dydaktycznych w nauczaniu chemii

  • problemy związane ze zintegrowanym nauczaniem przedmiotów przyrodniczych

  • unowocześnianie metod kształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Współpraca zagraniczna:

Pełnione funkcje:

W latach 1987 - 1995 Kierownik Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli

Działalność naukowa i społeczna:

  • wiceprzewodniczący Zarządu Sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego

  • przedstawiciel PTChem. w Sekcji Edukacji Chemicznej European Association for Chemical and Molecular Sciences

  • przewodniczący  Komisji ds. Edukacji Przyrodniczej przy Towarzystwach Biochemicznym, Chemicznym, Fizycznym, Geograficznym i Przyrodników im. M. Kopernika

  • członek  Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej oraz sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej w Lublinie


Doktorat [1979] Badania nad funkcją modeli w nauczaniu chemii na przykładzie zagadnień elektrochemicznych, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego

Habilitacja [2006] Wpływ badań w dziedzinie dydaktyki chemii na zmiany w kształceniu chemicznym, Wydział Chemii UMCS


zatrudniony w ZDCh
od 15 lutego 1975 roku

' 0815375691
*  rmjaniuk@poczta.umcs.lublin.pl
Godziny konsultacji:
Rok akademicki 2008/2009
semestr letni
Wtorek: 12.00-14.00

Wykaz publikacji